સાત પગલાં આકાશમાં Kindle

[KINDLE] ✽ સાત પગલાં આકાશમાં Author Kundanika Kapadia – Chadever.co 'સાત પગલાં આકાશમાં' આ નવલકથામાં આલેખાયેલી મોટા ભાગની પરિસ્થિતિઓ પાછળ સત્ય ઘ[KINDLE] ✽ સાત પગલાં આકાશમાં Author Kundanika Kapadia – Chadever.co 'સાત પગલાં આકાશમાં' આ નવલકથામાં આલેખાયેલી મોટા ભાગની પરિસ્થિતિઓ પાછળ સત્ય ઘ? 'સાત પગલાં આકાશમાં' આ નવલકથામાં આલેખાયેલી મોટા ભાગની પરિસ્થિતિઓ પાછળ સત્ય ઘટનાઓનો આધાર છે; અને એ રીતે આ લગભગ દસ્તાવેજી કથા છે આ દુનિયામાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન હમેશા બીજા દરજ્જાનુ?.

?? રહ્યું છે એ હકીકતના કાંઈ પુરાવા શોધવા જવું પડે તેમ નથી આ દેશમાં જ નહિ દુનિયાના બધા દેશોમાં આ સ્થિતિ રહી છેઆ નવલકથા માં સ્ત્રી વિષે જુદી જુદી રીતે ભુજ રસપંદ વાતો કહી છે ને સત્ય ઘટના પર આધારિત છે સ્ત્રી ને પતિને સેવા કરનાર પતિના વંશને ચાલુ રાખવા માટે પુત્રને જન્મ આપનાર સાધન માત્ર ગણવામાં આવી સતી?.

સાત પગલાં આકાશમાં Kindle

સાત પગલાં આકાશમાં Kindle .

સાત download પગલાં kindle આકાશમાં mobile સાત પગલાં download સાત પગલાં આકાશમાં PDF?? રહ્યું છે એ હકીકતના કાંઈ પુરાવા શોધવા જવું પડે તેમ નથી આ દેશમાં જ નહિ દુનિયાના બધા દેશોમાં આ સ્થિતિ રહી છેઆ નવલકથા માં સ્ત્રી વિષે જુદી જુદી રીતે ભુજ રસપંદ વાતો કહી છે ને સત્ય ઘટના પર આધારિત છે સ્ત્રી ને પતિને સેવા કરનાર પતિના વંશને ચાલુ રાખવા માટે પુત્રને જન્મ આપનાર સાધન માત્ર ગણવામાં આવી સતી?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *